• دوشنبه، 25 ارديبهشت 1402

تعادل در عکاسی

تعادل یا بالانس در عکاسی یعنی تصویری که دارای مناطق موضوعی اصلی و فرعی است ،در کل ترکیب بندی متعادل به نظربرسد.

به عبارت دیگر، چیدمان مناطق موضوع اصلی با سایرعناصر به گونه ایی باشد که مخاطب یک هماهنگی و وزن بصری را مشاهده کند و توجه مخاطب به طور مساوی جلب شود .
 این هماهنگی با جابجایی کادر و کنار هم قرار دادن سوژه ها در تصویربه دست می آید.